Åhmanssonska gården vid Allmänna vägen

 

Allmänna vägen har en gammal och spännande historia med många intressanta hus längs gatan. Ett av dessa är det så kallade Åhmanska eller Åhmanssonska, beläget vid korsningen Kommendörsgatan och Allmänna vägen. När det uppfördes i mitten av 1800-talet var det en av Majornas mer prominenta bostäder med en trädgård som sträckte sig ända bort till nuvarande Djurgårdsskolan.


Även om onödigt mycket försvunnit, och trots att mycket av den nyare bebyggelsen inte smälter in speciellt bra, så är Allmänna vägen i Majorna en alldeles förträfflig och vacker gata. Detta gäller i synnerhet den gatustensbelagda östra delen, från Stigbergstorget till korsningen vid Kommendörsgatan.

 

En brokig gata med gammal historia

Allmänna vägen var i århundraden Majornas huvudgata, med en betydligt längre sträckning än dagens. Innan Karl Johansgatans tillkomst under 1880-talet slingrade den sig ända ut till Klippan och har förmodligen gjort så i någon form ända sedan Gamla Älvsborgs slotts dagar.

Gatan var innan Majorna införlivades med Göteborg 1868 ökänd för sitt usla underhåll. Det var en gropig och svårframkomlig gata som vid regnväder förvandlades till en hopplöst sörjig lerpöl. Längs gatan samsades en brokig bebyggelse, med allt från små, enkla arbetarhus och hantverkarbostäder till stora prominenta egendomar med väldiga trädgårdar. Krogarna var otaliga. På flera håll rådde en direkt lantlig prägel, där betesmarker och små odlingar kantrade vägen. Någon ordnad stadsplan värd namnet fanns inte.

 

Åhmanssonska gården

De större egendomarna var främst samlade på den södra sidan av vägen, uppförda i en tid då sillen och sjöfarten gav förmögenheter åt redare, kaptener och entreprenörer. Till husen hörde ofta stora trädgårdar, i vissa fall hela parker som gav området en lummig karaktär. Söderlingska trädgården är ett exempel på en sådan rest.

Tyvärr återstår inte mycket av de forna, burgna borgarnas gårdar. Den bäst bevarade är Olsonska gården, inte långt från Carl Johans kyrka. En annan gård som delvis överlevt fram till våra dagar är Åhmanssonska gården, också kallad Åhmanska villan eller Åhmanska huset.

Huset med sin vackra, gula tegelfasad är beläget vid korsningen Allmänna vägen och Kommendörsgatan.

 

Handlande Borgström ståtliga bygge

Åhmanssonska gården uppfördes 1862 åt handlande Carl Albin Borgström f. 1807, efter att en förödande brand härjat i området*. Vad gården kallades vid den här tiden får vara osagt, men huset fungerade som kombinerad handelsbod och bostad åt familjen och innefattade även flera ekonomibyggnader samt en stor trädgård som sträckte sig ända bort till nuvarande Djurgårdsskolan. Under 1870-talet kompletterades bostaden även med en glasveranda på innergården. Idag finns inga synliga spår efter Borgströms handelsbod, men en sedan länge försvunnen dörr till butiken skall ha legat mot någon av gatorna.

När huset byggdes upptog egendomen en del av tomtplatserna Kronhjorten och Columbus samt hela Sankt Göran. Det var säkerligen en fastighet som drog till sig mångas blickar, inte bara för dess storlek, vid den här tiden var det nämligen mycket ovanligt med stenhus i Majorna. Troligtvis är det ritat av Victor Von Gegerfelt, stadsarkitekt i Göteborg mellan 1872-1896 och en av stadens mest inflytelserika byggnadsformgivare efter 1848.

 

* Det förefaller inte särskilt troligt, men i en artikel publicerad i Göteborgs posten 1937 skriver den i Göteborgssammanhang legendariska bygdeskildraren Axel Rosén att huset kan vara uppfört redan 1857 eller möjligen 1858. Uppgifterna har han fått från en gammal Majbo som levde vid tidpunkten.

 

Förödande brand i Majorna

Majorna har under årens lopp drabbats av flera allvarliga bränder.  Två av de mer förödande inträffade med kort mellanrum åren 1859 och 1862.

Sommaren 1862 var varm och torka rådde när elden bröt ut vid lunchtid torsdagen den 21 maj i den hårdförde och ökände kapten Christian Petterssons egendom på Allmänna vägen (tomtnummer nr. 85 & 86 i 3:dje roten). Det blåste dessutom en hård sydostlig storm, vilket gjorde att elden fick ett hastigt förlopp och snabbt spred sig till husen i grannområdet. Åtskilliga fastigheter längs och runt Allmänna vägen drabbades hårt, bland dem handlande Borgströms egendom, alltså föregångaren till den tegelbyggnad vi ser idag.

Egendomen, som låg alldeles i närheten av där branden bröt ut, bestod vid den här tiden av ett större bostadshus i två våningar samt en mindre bostad och hela sju andra byggnader med olika funktioner och storlekar. Husen var precis som grannfastigheterna uppförda i trä. Några byggnader kunde visserligen räddas, men huvudbyggnaden mot vägen, ett spannmålsmagasin, en källare samt vagn- och vedbod ödelades.

Ett flertal personer skadades under släckningsarbetet som pågick ända fram till klockan sju på kvällen då risken för spridning ansågs över. Sammanlagt lär mer än 350 invånare blivit hemlösa denna eftermiddag och den allvarliga branden fick till följd att en rad husägare, brandmän och andra invånare kallades till polisförhör för att bringa klarhet i vad som orsakat den. En lite besynnerlig detalj som uppdagades, var att brandmännen i samband med släckningsarbetet hittat en mängd brända tändstickor i en nedfallen takränna på Borgströms boningshus. En del låg i förvaringsask, andra var löst utspridda. I förhör lät han informera att vindsvåningen var uthyrd till sjökaptenerna Andersson och Hjärne, han klargjorde också att det fanns gluggar i väggen på den sida där stickorna funnits. Fast hur tändstickorna hamnat i hans takränna hade han inget svar på.

Något ansvarsyrkande kunde inte framställas och livet i det sargade Majorna fick fortgå efter bästa förmåga.

 

* En lite egendomlig sak är att kvällen före, hade området drabbats av ytterligare en ganska omfattande brand. Den bröt ut på ett tjärkokeri som tillhörde grosshandlare B.E. Dahlgrens repslagarebana, beläget på den så kallade Sågängen. Det var vid den här tiden utarrenderat till C.M. Strauss.

 

Före branden

Hur Borgströms ställe på Allmänna vägen såg ut före branden och när det var uppfört är inte känt. Man kan emellertid anta att det varit en förhållandevis finare egendom även i äldre tider, dels för alla tillhörande byggnader men framförallt vittnar en rad prominenta invånare om det. Under 1840- och 50-talet bodde bland annat sjökapten Lars Svensson f.1801, garverifabrikör O. A. Brockman f.1813, slaktarmästare Olof Andersson f. 1802 och sjökapten B. Hjärne f.1809 i de båda bostäderna.

 

Fabrikör Charles Åhmansson

Egendomen hamnade under 1870-talet  i repslagarfabrikör Charles Åhmanssons ägo och det är efter honom huset fått sitt namn.

Charles Åhmansson var inflyttad Göteborgare, född den 12 december 1822 i Kullerstad socken utanför Norrköping. Han gifte sig med Johanna Dahlström, dotter till ägaren av Gathenhielmska huset och repslageriet på Bangatan. Paret var till en början bosatta inne i själva Göteborg, men flyttade till Majorna i slutet av 1857 eller tidigt 1858. De bodde under flera år på Stigbergstorget i ett hus som brukar gå under beteckningen "Sjögrenska fastigheten" eller "Sjögrenska gården". Den ståtliga egendomen var belägen ungefär där Bengans skivhandel finns idag och var på sin tid Majornas största fastighet. Själva gården ägdes av bagaremästare Carl Wilhelm Sjögren.

När Åhmansson övertog egendomen på Allmänna vägen efter handlande Borgström så fick bostaden ett delvis annorlunda utseende, bland annat lät han mura igen dörren till handelsboden så att fasaden mot gatan fick en annan karaktär. Möjligen var det också i samband med detta som huset fick sin stiliga veranda inne på gårdssidan.

Den väldiga trädgården, som nästan mer var att betrakta som en park, blev under familjen  Åhmanssons tid känd i trakten för sin mycket vackra blomster.

 

Repslagarefabrikör Åhmansson

Under segelfartygens epok var repslagare ett viktigt hantverk och i Majorna har det genom åren funnits ett flertal olika repslagarbanor. En av dem var belägen vid nuvarande Slottsskogsgatan, strax söder om Gröna Vallen. Repslageriet som grundats 1805 av Jonas Klint gick under namnet Klintens bana. Det var en ganska långsmal bana som mätte drygt 140 meter.

I mitten av 1800-talet drevs reparebanan av C.F. Höglund innan den så småningom hamnade i fabrikör Charles Åhmanssons ägo.

Den långa repslagarbanan fanns kvar som ett lite udda inslag i stadsbilden ända fram till 1928 då den revs. Även en tillhörande maskinhall och fabrikens höga skorstenen revs för att göra plats åt bostäderna vid nuvarande Häger- och Tranegatan.

Åhmansson hade även intressen i repslagarebanan vid Bangatan. Banan ägdes av Dahlströms arvingar, men av allt att döma var det den ingifta Charles Åhmansson som i huvudsak skötte affärsverksamheten.

 

Mångsysslare i Majorna

Förutom repslageri så hade Åhmansson även mer direkta intressen i sjöfarten och redade flera olika fartyg, bland annat skonerten Carolina, briggen Ellen och slupen Anna. Han var också handelsman och hade en butik belägen vid Skeppsbron inne i staden.

Charles Åhmansson hade flera förtroendeuppdrag i samhället, bland annat som suppleant i Sjökaptensföreningen, ledamot för brandstodskommitén, kommunalfullmäktige i Göteborg och sparbanken vid stigbergstorget. Han verkar också ha engagerat sig en del i skolfrågor i Majorna.

 

Familjen Åhmansson

Charles och Johannas äktenskap resulterade i åtta barn mellan åren 1855-1872. Flera av dem dog dock av olika anledningar i ganska unga år.

Värt att nämna är att äldsta dottern Carolina gifte sig 1879 med George Douglas Kennedy, den siste varvsdisponenten på anrika Gamla varvet vid Stigbergstorget. En mer tragisk historia följde sonen Eric. I januari 1883 drunknade han vid ett ställe som förr gick under namnet Sågegrund, det skall ha legat någonstans vid älven nedanför Karl Johans kyrka. Vad som inträffade är inte känt, men kanske höll inte den nyckfulla isen för den stackars pojken. Fadern lät i samband med detta instifta "Åhmanssonska stipendiet" på skolan där pojken gått.

I september 1894 avlider fabrikör Charles Åhmansson, drygt 70 år gammal. Det var då en förmögen man som förutom bostad och sparat kapital efterlämnade stora varulager, aktieinnehav och dessutom en sommarstuga på Styrsö. Änkan Johanna levde fram till januari 1902, men är under dessa år bosatt på annan plats i Göteborg. Paret Åhmansson, samt två av deras tidigt bortgångna barn, vilar i en familjegrav på Djurgårdskyrkogården i Majorna.

 

Nittonhundratalet gör entré

När vi tar steget in i det nya seklet försvinner många av de gamla gårdarna som tidigare satt så stor prägel på Majorna och Allmänna vägen. Även för den Åhmanssonska egendomen stundade förändringar.

Under 1900-talets början fungerar stället fortfarande som bostad, men med ett delat ägarskap. Adressen Allmänna vägen 20 A ägdes 1903 av charkuterihandlare R Gustafsson och 20 B av fröken Augusta Ch. Börjesson. Úppgifterna är mycket sparsamma, men under en period i början av 1900-talet drevs det även  trädgårdscafé inne på själva gården. Förmodligen har verksamheten, som hade öppet under sommarhalvåret, drivits av någon som varit bosatt i huset.

 

Trädården lämnar plats åt landshövdingehus

Vid tiden runt sekelskiftet minskade den väldiga trädgårdens storlek i samband med att Kommendörsgatan började planeras och läggas ut. En stor del av den fanns dock kvar fram till 1915 då tomten styckades av och bebyggdes med de landshövdingehus vi ser på gatans östra sida idag. Någon länga och gårdshus stod kvar på själva gårdsplanen ytterligare ett tiotal år innan även dessa revs. Kvar av egendomen är numera bara boningshuset samt något enstaka, grönskande träd.

 

Bomb- och jaktflygplan på innegården

1919 ställdes huset i ordning för att bli Göteborgs stads första yrkesskola och under beredskapsåren startades på initiativ av flygvapnet en flygmekanikerskola här. Det var en eftertraktad, tvåårig utbildning som gick att söka direkt efter folkskolan. Det måste ha varit en lite märklig syn, för på gårdsplanen placerades under kommande år en rad olika flygplan. Det första planet som togs hit var en B4 Hawker Hart, ett gammalt störtbombflygplan som tjänstgjort vid F6 i Karlsborg. Här stod senare en J11 (Fiat Cr 42), det var ett italienskt jaktflygplan från Kungliga Göta flygflottilj i Säve. Strax innan flygskolan avvecklades stod en Saab J21, Tvestjärten kallad, uppställd på gården.

Under början av 1950-talet ändrade flygvapnet sin utbildning och skolan i Majorna hamnade i kommunal förvaltning. Den gjordes nu om till en 2-årig yrkesskola för motormekaniker och 1-årig för verkstadsmekaniker.

Själva verkstaden var inredd i fastighetens bottenplan med svarvar, fräsar, motorer och diverse vertyg. På ovanvåningen låg omklädnings- och lunchrum och i ett numera rivet hus på innergården hade teorisalen förlagts. I det huset höll även skolans vaktmästare till. Gårdshuset var av gammalt datum och hade i äldre tider tidigare använts som bostadshus. Dess ålder är inte känt, det kan ha uppförts samtidigt som själva huvudbyggnaden men det förefaller inte helt omöjligt att det fanns här redan före branden 1862. Huset fanns fortfarande kvar under 1960-talet.

 

Dagisverksamhet

Under slutet av 1980-talet låter Familjebostäder renovera och anpassa fastigheten och dess tomt för dagisverksamhet. Den ganska ovårdade grusplanen inne på gården snyggas till och pryds med en flaggstång och en lekplats. Men framförallt krävdes ett omfattande arbete invändigt för att klara kraven. Den som ansvarade för detta var arkitekt Anders Bellander. Tyvärr fanns i princip ingenting av den gamla bostadsinteriören kvar efter att de olika tekniska utbildningarna varit här, vilket förstås även gäller idag. Trappan upp till ovanvåningen skall dock vara original.

 

Mögelskadad fastighet blir åter bostad

I dagsläget står Åhmanssonska huset tomt och har gjort så under ett antal år. Redan 2003 när en ny förskola flyttade hit sin verksamhet upptäcktes dålig luft i fastigheten. Denna blev sedan succesivt sämre och 2007 togs beslut om att stänga verksamheten efter att man hittat allvarliga fukt- och mögelskador under golvet.

Strax före jul två år senare ockuperades huset en kort tid av en grupp som tyckte det borde stå öppet för de hemlösa under julhelgen, de döpte huset till "Allmänna huset" . Efter en dialog med hyresvärd och polis avlägsnade man sig dock snart och sedan dess har huset stått tomt.

I skrivande stund har ett arbete påbörjats för att återställa huset till bostad igen. Detta görs parallellt med att det också uppförs två helt nya hyresfastigheter på tomten.

 

Försenat byggprojekt

Familjebostäder lämnade in en ansökan för flera år sedan med en förhoppning om att kunna börja bygga på tomten 2010. Tanken var att husen skulle stå inflyttningsklara i början av 2012. Att det inte blev så beror på att ett par bostadsrättsföreningar och Matteuskyrkan försökte stoppa bygget med ett överklagande. Just det här fenomenet är inte helt ovanligt. Alla talar om att det behövs fler bostäder och att det byggs för lite i Göteborg. Många av invånarna är också positiva till en förtätning av den befintliga staden. Däremot verkar det inte gälla för det egna närområdet. I just det här fallet handlar det dessutom om en tomt som mest stått oanvänd och sett skräpig ut de senaste åren.

De nya husen skall uppföras mot de nuvarande brandgavlarna, och kommer bestå av tre respektive fyra våningar. Båda kommer att vara så kallade lågenergihus och är ritade av Liljewall arkitekter. Totalt väntas projektet resultera i 27 nya lägenheter.

Förhoppningsvis lyckas man få de nya husen att smälta in någorlunda bra i området. Det borde vara ett krav, då denna del av Majorna faktiskt är klassad som riksintresse. Det hade varit önskvärt om husen uppfördes i trä eller i alla fall kläddes med träfasader, men det verkar tyvärr inte bli så. Viktigast är ändå att den gamla villan är räddad åt framtiden. Dess vackra och karakteristka tegel utgör ett dekorativt inslag i gatan och väcker funderingar om svunnen tid i Majorna.

 

 

Text: H Johan Lundin | 2014-03-05


http://creativecommons.org


 

Att placera ett elverk längs en gata som Allmänna vägen får ju betecknas som något underlig stadsplanering. Inom kort kommer dock ett nytt hyreshus uppföras på platsen i stället. Förhoppningsvis med en butikslokal mot gatan. Åhmanssonska villan skymtas till höger i bild.

Foto: Johan Lundin 2012Under flera år var innergården en ganska sorglig syn och liknade mest en stökig uppställningsplats med ovårdad vegetation. Foto: Johan Lundin 2011.


Illustration över den blivande byggnationen på tomten. Kanske hade träfasader och en något mer ålderdomlig stil varit att föredra, men det kunde varit en sämre lösning. Tyvärr verkar det som att  något av de gamla träden som hängt med sedan Åhmanssons dagar kommer att sågas ner (till förmån för utsikt och två parkeringsfickor?). Bilden är hämtad från Familjebostäder.
Ritningarna över det kommande bygget är framtagna av
Liljewall Arkitekter, med huvudkontor i Göteborg

Repslagarfabrikör Charles Åhmansson tillhörde de mer framträdande personerna i Majorna under 1800-talets andra hälft. Han var ursprungligen från Norrköping, men bosatt i Göteborg och Majorna under större delen av sitt vuxna liv. Fotografiet har Sjöfartsmuseet vänligen bidraget med att plocka fram åt oss.Vinterbild från tiden kring sekelskiftet 1900 då bland annat charkuterihandlare R Gustafsson bodde här. Bostadshuset såg ut ungefär som det gör idag, däremot fanns det fortfarande ett antal ekonomibyggnader på gården och en stor trädgård som försvann i samband med att landshövdingehusen på Kommendörsgatan uppfördes 1915. Foto: Gamla Majgrabbar.

 

 

Till Åhmanssonska gården hörde även detta lite halvudda bostadshuset. Det var beläget inne på själva gårdsplanen och kan mycket väl ha tillhört den ursprungliga gården som brann ner 1862. Fotot tillhör Göteborgs stadsmuseum.Från 1919 och under flera decennier framåt drevs det yrkesskola i Åhmanssonska gården. Det ganska högresta huset på bilden (samma fastighet som ovan, fast något ombyggt) användes av skolans vaktmästare och som teorisal åt eleverna. Själva salen var belägen innanför de tre stora fönsterna. Bilden är tagen i september 1961. Foto: Harald Widéen (Göteborgs stadsmuseum)

 

 

Här ser vi flygmekanikerskolan och dess flygplan som stod uppställda inne på gårdsplanen, ett minst sagt lite udda inslag i Majorna. Bilden är tagen under1940-talet, några år innan skolan ombildades till yrkesskola för motormekaniker. Som nummer två från höger står Inge Stahre som sedan blev flygplanstekniker och sedermera även fältflygare och uppskattad flygledare. Okänd fotograf.

 

 

Söder om Allmänna vägen låg förr ett flertal större egendomar. En av dessa var prosten Lindskogs som var och fortfarande är beläget vid hörnet Allmänna vägen och Djurgårdsgatan. Fastigheten gjordes om till kyrka i början av 1900-taletet och har behållet denna funktion fram till våra dagar. Även landshövdingehuset till höger finns kvar, med tämligen intakt fasad dessutom. Allra längst bort, bakom trädet ligger Åhmanssonska gården. Fotot tillhör Göteborgs stadsmuseum.

 

 

Kommendörsgatan som den såg ut på 1940-talet. Till vänster bakom planket skymtar Åhmanssonska gården och bakom trädet landshövdingenhusen där den tillhörande trädgården en gång legat. Bageriet i det högra huset tillhörde Olof Asklunds Ångbageri som vid den här tiden drev ett stort antal egna butiker runt om i Göteborg. Fotot tillhör Göteborgs stadsmuseum.

 

 

Åhmanssonska gården som den såg ut runt från Kommendörsgatan runt 1990 då det bedrevs dagisverksamhet i byggnaden. Foto: Stefan Sedenmalm (Tidningen Vi Majbor)

 

 

Efter att det uppdagats allvarliga fukt- och mögelskador i huset, stängdes förskolan 2007. Det vackra huset på Allmänna vägen 20 har sedan dess stått tomt. Foto: Johan Lundin, 2012.

 

 

När Åhmanssonska gården uppfördes 1862 var det mycket sällsynt med stenbyggnader i Majorna och den ståtliga bostaden drog säkert till sig en del blickar från passerande. Under senare år har den dock förfallet kraftigt och väntar nu på att återställas som bostad igen. Bilden är tagen inne på gården och visar den veranda som tillkom under 1870-talet. Foto: Johan Lundin, juli 2012.

 

 

Gårdsplanen som den såg ut 2011, med den lilla fastigheten vars roll och ålder är lite mystiskt okänd. Den sägs ha gått under namnet Smedjan förr och låg bredvid det rivna gårdshuset som finns på bild längre upp. På platsen kommer ett av de nya husen att resa sig inom kort. Foto: Johan Lundin.